Antibiotica en kinderen: gebruik ze correct en enkel als het nodig is! – Blog HUDERF

Bij kinderen jonger dan vijf jaar, bij wie het immuunsysteem nog niet “volgroeid” is, hebben griep, oorontsteking, bronchiolitis, verkoudheid en andere vervelende infecties de neiging zich tijdens de winter op te stapelen. In de meeste gevallen genezen deze virale infecties spontaan na een paar dagen, en antibiotica hebben geen effect op virussen. Antibiotica zijn alleen werkzaam tegen ziekten die door bacteriën worden veroorzaakt. In het geval van ernstige infecties zoals longontsteking of hersenvliesontsteking, die veroorzaakt worden door bacteriën, redden ze levens.

In het kader van de week voor verstandig gebruik van antibiotica verspreiden we een campagne die gecreëerd werd door BAPCOC en de FOD Volksgezondheid. Onjuist gebruik van antibiotica maakt bacteriën resistenter. Als gevolg daarvan kunnen ernstige ziekten niet meer naar behoren worden behandeld. Dus zorg ervoor dat antibiotica nog werken als je ze echt nodig hebt:

– Neem ze goed in

– Neem ze alleen wanneer je ze nodig hebt!

Meer informatie over het rationele gebruik van antibiotica op www.usagecorrectantibiotiques.be

|INTERVIEW|Antibiotica ontrafeld in het “En Marche”-magazine

Wanneer zijn antibiotica nodig bij kinderen?

– Welke middelen hebben wij ter beschikking om te weten te komen welke infectie onze patiëntjes hebben en of hun ziekte een antibioticabehandeling vereist?

– Hoe vaak worden we geconfronteerd met verzoeken van ouders om hun kind antibiotica voor te schrijven?

– In het algemeen worden nog steeds te veel antibiotica gebruikt, vaak ten onrechte. Bacteriën worden steeds resistenter, wat leidt tot langere ziektes, frequentere ziekenhuisopnames en zelfs de dood. Worden kinderen net als volwassenen getroffen door antibioticaresistentie?

– In welke situaties staan we tegenover infecties die moeilijk te behandelen zijn?

– Wat zijn de risico’s als een kind op jonge leeftijd te veel antibiotica krijgt?

– Wat werd er in ziekenhuizen voorzien om het risico op ziekenhuisinfecties en de overdracht van bepaalde bijzonder resistente ziektekiemen te voorkomen?

– Sommige bacteriële infecties kunnen door vaccinatie worden voorkomen, waardoor er minder antibiotica moet worden toegediend. Welke vaccins zijn relevant voor kinderen?

Interview gepubliceerd in februari 2020 door Joëlle Devaux