Tag Archief van: pédiatrie

Zeldzame ziekten: tussen erkenning en dwaling

Een ziekte wordt als zeldzaam beschouwd als ze minder dan 1 op 2.000 mensen treft. Momenteel bestaan er meer dan 7.000 zeldzame ziekten. In België worden hierdoor naar schatting 500.000 mensen getroffen. Dat is gemiddeld 1 op 20 personen. De overgrote meerderheid van deze ziekten treft kinderen. Dit betekent dat gemiddeld ten minste één kind per klas wellicht aan een dergelijke ziekte lijdt. Dankzij de ontwikkeling van de behandelingen groeien de meeste van deze kinderen op tot volwassenen met specifieke medische behoeften, die onze zorgsystemen op de proef stellen. Naast de kinderen wordt een groot aantal van de zeldzame ziekten pas vastgesteld op een volwassen leeftijd. Hieruit blijkt hoe moeilijk het is om deze zeldzame ziekten vroegtijdig en doeltreffend op te sporen en te behandelen.

Om ervoor te zorgen dat deze ziekten goed worden behandeld, moet er nog heel wat worden gedaan. De toegang tot de nodige zorg moet worden bevorderd, zowel vanuit het oogpunt van de terugbetalingen als op het vlak van de coördinatie met expertisecentra in België en in het buitenland. Het is van essentieel belang om deze problematiek te begrijpen, te erkennen, te bevorderen en te financieren als een zorg die een gecoördineerde begeleiding tussen gezondheidswerkers vereist. Hiervoor is ook een beter overleg tussen de zorgverleners nodig. Zij moeten zowel intern als extern de ziekenhuizen communiceren. De informatie die uit deze samenwerking naar voren komt, moet duidelijk en toegankelijk zijn voor de patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordigers. Tot slot is het van belang om de noodzakelijke deskundigheid voor een goede zorgverlening te erkennen, bevorderen en waarborgen.

De stille massa onder het etiket ‘zeldzaam’

Onder het etiket ‘zeldzaam’ gaat een stille massa schuil: het klasgenootje van uw kind, een buurman, de collega met wie u een praatje maakte bij de koffieautomaat. Mensen die hun verhaal keer op keer opnieuw moeten vertellen, die 7 specialisten moeten raadplegen die niet noodzakelijk met elkaar overleggen, die wachten op de erkenning en de terugbetaling van het geneesmiddel dat hun pijn zal verlichten zoals in de buurlanden… Voor wie de zeldzaamheid van hun ziekte betekent dat ze buiten het systeem moeten dwalen, ook al is hun lijden zeer reëel. Het is voor hen dat wij in deze Week van de Zeldzame Ziekten onze pen ter hand nemen om een bijdrage te leveren aan de duizenden ongehoorde stemmen, in het bijzonder die van kinderen en hun naasten die bijzonder zwaar worden getroffen door deze levensomstandigheden waarin de hindernissen elkaar opvolgen en zich opstapelen.

Leven met de gevolgen

Voor deze kinderen en hun families is er niets zeldzaams aan deze ziekte. Ze treft hen 100%. Vaak zal de ziekte hun identiteit en hun dagelijkse leven ingrijpend veranderen, van op de schoolbanken tot werk, van vrije tijd tot gezinsleven. Er bestaan zo’n 7.000 zeldzame ziektes en de impact die ze veroorzaken is sterk verschillend. Elke patiënt heeft nood aan een gepersonaliseerd zorgtraject. Er is een fundamentele erkenningskwestie, niet alleen van de ziekte zelf maar ook van het lijden dat ze veroorzaakt in al zijn vormen (lichamelijk, psychisch, sociaal, geestelijk, enz.)

Jaren van onzekerheid

Een van de woorden die het vaakst wordt gebruikt door mensen die aan een zeldzame ziekte lijden, is ‘dwaling‘. Deze dwaling is in de eerste plaats diagnostisch. Ze geeft uitdrukking aan de moeilijkheid om de ziekte te benoemen, te herkennen en een geschikte gesprekspartner te vinden. Dit proces kan jaren, zelfs decennialang duren, aangezien de kennis en de deskundigheid schaars en waardevol is. Vervolgens is er ook de therapeutische dwaling: de opeenstapeling van uren die worden besteed om van de ene zorgverstrekker naar de andere v, van de ene niet-deskundige naar de andere, en tenslotte van de ene deskundige naar de andere te gaan, om uiteindelijk een gecoördineerde en aangepaste begeleiding, zorg en behandeling te vinden en te behouden. In deze dynamiek is de toegankelijkheid van de behandeling een fundamentele kwestie en een absolute noodzaak die onze samenleving moet versterken.

Overgangszorg en begeleiding op lange termijn

Veel zeldzame ziekten breken uit tijdens de kindertijd. Ze zijn echter niet beperkt tot de pediatrie. Volwassen patiënten bestaat uit een groep van jongeren met een zeldzame ziekte die intussen volwassen zijn en patiënten bij wie de diagnose pas op latere leeftijd is vastgesteld. Er moet dus worden gezorgd voor deze overgang van ‘kindergeneeskunde’ naar ‘geneeskunde voor volwassenen’. Dit mag niet beperkt blijven tot uitsluitend medische aspecten. De kwaliteit van de zorg moet in al zijn vormen worden verzekerd (biologische zorg, psychologische zorg, sociale zorg, geestelijke zorg, enz.). Een van de fundamentele uitdagingen van de zorg  is om het hele verhaal van de mensen voor wie zij zorgennooit uit het oog te verliezen. De kwaliteitseis, die moet beantwoorden aan de risico’s van diagnostisch en therapeutisch dwalen, moet namelijk worden uitgebreid tot de hele zorgstructuur, naast de mensen die deze zorg nodig hebben.

Erkenning: een van de belangrijkste antwoorden op de dwaling

Zeldzame ziekten moeten worden erkend voor alles wat zij omvatten voor de patiënten en hun families. Deze erkenning moet verder gaan dan hun relatieve zeldzaamheid. Deskundigheid moet ontwikkeld worden in de vorm van onderzoek, therapeutische innovatie en opleiding van zorgverleners. De coördinatie van vaardigheden, de raadpleging van experten en de toegang voor elke patiënt tot specifieke zorg is essentieel en heeft een specifieke financiering nodig.

Het gaat over het erkennen van zeldzame ziekten, het luisteren naar het lijden van patiënten in al hun vormen om dit fundamentele recht op kwalitatieve zorg en waardigheid te waarborgen.

***

Auteurs:

Professor Antoine Bondue, directeur van de afdeling Zeldzame Ziekten H.U.B

Meneer Franck Devaux, coördinator van de afdeling Zeldzame Ziekten H.U.B

Met de steun van:

Nicolas Deconinck – Algemeen Medisch Directeur HUDERF en Neuropediatrie en Verantwoordelijke van het Centrum voor Neuromusculaire Ziekten in het ULB

Jean-Christophe Beghin – Medisch hoofd van HUDERF

Benjamin Bondue – Dienst Pneumologie – Erasmus Ziekenhuis

Samantha Benghiat  – Dienst Hematologie – Erasmus Ziekenhuis

Georges Casimir – Research Directeur – HUDERF

Bernard Corvilain – Dienst Endocrinologie – Erasmus Ziekenhuis

Miriam Cnop – Dienst Endocrinologie – Erasmus Ziekenhuis

Jacques Creteur – Medisch Hoofd van Erasmus Ziekenhuis

Véronique Del Marmol – Dienst Dermatologie – Erasmus Ziekenhuis

Virginie De Wilde – Dienst Hematologie – Erasmus Ziekenhuis

Natacha Driessens – Dienst Endocrinologie – Erasmus Ziekenhuis

Nicolas Gaspard – Dienst Neurologie – Erasmus Ziekenhuis

Axelle Gilles – Dienst Hematologie – Erasmus Ziekenhuis

Laurence Goffin – Eenheid Kinderreumatologie – HUDERF

Thierry Gustot – Dienst Transplantatie – Dienst Gastro-enterologie – Erasmus Ziekenhuis

Laurence Hanssens – Dienst Pediatrische Pneumologie – HUDERF

Claudine Heinrichs – Kliniekhoofd Pediatrische Endocrinologie – HUDERF

Jean-Michel Hougardy – Algemeen Medisch Directeur van H.U.B

Nathalie Meuleman

Gilles Naeije – Dienst Neurologie – Erasmus Ziekenhuis

Gauthier Remiche – Neuromusculair Referentiecentrum – Erasmus Ziekenhuis

Florence Roufosse – Medische interne Dienst – Erasmus Ziekenhuis

Guillaume Smits – Genetische Dienst – Erasmus Ziekenhuis

Mélanie Strauss – Dienst Neurologie – Dienst Psychiatrie – Erasmus Ziekenhuis

Jean-Luc Vachiery – Dienst Cardiologie – Erasmus Ziekenhuis

Isabelle Vandernoot – Genetische Dienst – Erasmus Ziekenhuis

Catheline Vilain – Genetische Dienst – Erasmus Ziekenhuis

***

Voor meer informatie over de campagne zeldzame ziekten, surf naar de website van het Kinderziekenhuis of van RaDiOrg

InTijdenVanCorona#8 – Mijn lievelingsdag, na mijn verjaardag, is de dag dat ik weer naar school mag gaan

« Mijn lievelingsdag, na mijn verjaardag, is de dag dat ik weer naar school mag gaan ». Dit zijn de zeer symbolische woorden die een meisje van 10 jaar langs haar neus weg heeft gezegd op een avond toen haar papa haar in bed stopte … Inderdaad, de opsluiting duurt lang, erg lang, zo ook voor onze kinderen … maar wordt er ook geluisterd naar hen wanneer ze hun mening zeggen? Hoe zit het met de kinderen op het moment dat de opsluitingsmaatregelen worden versoepeld ?

Hoewel er veel gepraat wordt over de kinderen, stellen we vast dat ze vergeten worden in de discussie over het versoepelen van de opsluitingsmaatregelen. Het merendeel van hen zal niet naar school kunnen gaan voor september. En wat wordt er dan voorzien voor hen? Wat is het plan B?

We wensen hun belangen en rechten voorop te zetten.

Er is voor ons geen enkele valabele medische reden te vinden om kinderen nog langer uit de gemeenschap te sluiten.

Zij zijn niet de super-overdragers zoals verondersteld wordt bij influenza.

Op basis van de actuele beschikbare gegevens kunnen we vooropstellen dat de meerderheid van de besmette kinderen het virus hebben opgelopen nadat ze in contact geweest zijn met een volwassene die positief testte op Covid.

In het geval van een besmetting zijn de maatregelen identiek aan die maatregelen die gelden voor de rest van de maatschappij. Een ziek kind moet onmiddellijk uit de gemeenschap genomen worden. Het zal dan getest worden, en als het positief test zal het veertien dagen in quarantaine geplaatst worden met zijn familie.

Niemand wil dat zijn kind ziek wordt, iedereen wil dat zijn kind vordert in zijn studies en algemene ontwikkeling. Natuurlijk is het risico op besmetting nooit volledig uit te sluiten. Maar als we de maatschappij beschouwen als een globaal systeem dat alle individuen respecteert, hierin inbegrepen onze kinderen, dan is dat kleine risico noodzakelijk voor het welzijn van iedereen.

In Denemarken heeft de heropening van scholen niet geleid tot een heropflakkering van de gevallen meer dan 4 weken na de hervatting.

Bovendien geraken kinderen zeer weinig besmet en als ze besmet zijn met het virus zijn ze in de overgrote meerderheid van de gevallen een beetje ziek. Ernstige vormen zijn zeer zeldzaam en veel minder frequent dan in het geval van influenza of bronchiolitis. Onlangs zijn gevallen van late ontstekingscomplicaties waargenomen (Kawasaki-syndroom) in gebieden waar het virus heeft gecirculeerd, maar dit treft een zeer beperkt aantal kinderen. Kinderartsen kennen deze ziekte goed, er is een behandeling en de prognose is gunstig als de diagnose vroeg wordt gesteld.

Het is dus logisch dat de kinderen de eersten moeten zijn die niet meer opgesloten worden.

Kinderen laten terugkeren naar school en naar de gemeenschap is essentieel om secundaire effecten te voorkomen. De school biedt, naast haar educatieve en sociale rol, een omgeving die het mogelijk maakt om de tekenen van fysiek en psychisch lijden van bepaalde kinderen te detecteren. Opsluiting vergroot de ongelijkheden met een verhoogd risico op verwaarlozing, mishandeling en gebrek aan toezicht, wat kan leiden tot meer ongevallen in het huishouden. We zien ook meer slaap- en angststoornissen en ontwikkelingsachterstanden die schadelijk kunnen zijn voor het kind en zijn ontwikkeling. Het langdurig gebruik van schermen, dat nog erger is tijdens de opsluiting, heeft ook een schadelijk effect dat al goed is ingeburgerd.

Andere voordelen, zoals de gratis kantine op bepaalde scholen, zijn belangrijke elementen om in overweging te nemen voor de meest kansarme gezinnen. Kinderen de mogelijkheid ontnemen om toegang te krijgen tot een uitgebalanceerd dieet is een andere aanval op hun basisbehoeften.

Laat ons positief en pragmatisch blijven

Voor degenen die de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de gemeenschap, staan ​​wij erop dat deze terugkeer kan worden gedaan in serene en aangename omstandigheden. Overmatig beschermende maatregelen (zoals het verwijderen van speelplekken, kinderen verbieden om met elkaar te spelen of het onvermogen om een ​​kind te troosten) zijn niet gebaseerd op evidentie en kunnen leiden tot angstopwekkende situaties voor het kind, de leerkrachten en de ouders.

Het kind moet op een normale wijze zich kunnen ontwikkelen, interageren en spelen.

We vertrouwen erop dat de leerkrachten, maar ook de kinderen, die volledig betrokken moeten kunnen worden bij dit nieuwe leven op school, creatief zijn en de juiste balans vinden tussen de noodzakelijke afstands- en hygiënemaatregelen en de harmonie van samenleven. De aanbevolen essentiële maatregelen zijn regelmatig handen wassen en het organiseren van kleinere klassen (bubbels) zonder contact te verbieden. De WHO benadrukt dat kinderen de beste ambassadeurs kunnen zijn op het gebied van hygiënemaatregelen en dat ze daartoe positief aangemoedigd moeten worden. We benadrukken ook de belangrijke rol van ouders bij het respecteren van veiligheidsinstructies, vooral op straat en bij de schoolingang.

Ten slotte willen we ouders herinneren aan het belang van de gebruikelijke medische opvolging van hun kinderen en ook de opvolging van hun vaccinaties. Het is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de pandemie van COVID-19 een opleving veroorzaakt van meningitis, kinkhoest of mazelen (veel gevaarlijker voor kinderen dan Covid) ten gevolge van een vaccinatieachterstand. Daarom moet zo spoedig mogelijk een inhaalslag worden georganiseerd om een ​​toekomstige uitbraak van epidemieën te voorkomen. Een onderbreking van de conventionele medische opvolging kan ook de diagnose van bepaalde medische problemen vertragen.

Concluderend verzoeken we de autoriteiten uitdrukkelijk om een ​​sterk signaal te geven zodat de situatie van het kind centraal gesteld wordt in het debat, zodat hun basisrechten worden gerespecteerd.

 1. Dimitri Van der Linden, pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc
 2. Petra Schelstraete, pédiatre infectiologue, hôpital universitaire de Gand
 3. Marc Raes, président de la Société Belge de Pédiatrie
 4. Tyl Jonckeers, président de l’association professionnelle belge des pédiatres
 5. Pierre Philippet, président du Groupement Belge des Pédiatres de langue Française
 6. An Bael, présidente du Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 7. Georges Casimir, président de l’ Académie Belge de Pédiatrie
 8. Ann De Guchtenaere, secrétaire générale du European Academy of Paediatrics
 9. Marie Christine Seghaye, chef de service de pédiatrie, CHU Liège
 10. Stéphane Moniotte, chef de département de pédiatrie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 11. Pierre Smeesters, infectiologue pédiatre, chef de département de pédiatrie, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
 12. Anne Tilmanne, pédiatre infectiologue et hygiéniste, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
 13. Julie Frère, pédiatre infectiologue, CHU Liège
 14. Marc Hainaut, pédiatre infectiologue, CHU Saint-Pierre
 15. Marianne Michel, vice-présidente de l’association professionnelle belge des pédiatres
 16. Gunnar Buyse, chef de département de pédiatrie, Hôpital Universitaire de Louvain (KULeuven)
 17. Stijn Verhulst, chef de service de pédiatrie, Hôpital Universitaire d’Anvers
 18. François Vermeulen, pneumologie et infectiologie pédiatrique, Hôpital Universaire de Louvain (KULeuven)
 19. Daan Van Brusselen, Pédiatrie Tropicale, Hôpitaux GZA, Anvers
 20. Herman Goossens, professeur de Microbiologie, Université d’Anvers
 21. Pierre Van Damme, professeur à l’Université d’Anvers, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé
 22. Koen Vanden Driessche, infectiologue pédiatre, hôpital universitaire d’Anvers
 23. Els Duval, chef de service des soins intensifs pédiatriques, hôpital universitaire d’Anvers
 24. Siel Daelemans, pneumologie pédiatrique, UZ Brussel
 25. Luc Cornette, néonatologie, AZ Sint-Jan
 26. Françoise Smets, doyenne de la Faculté de Médecine, UCLouvain
 27. Sabine Van Daele, chef de service de pédiatrie, UZGent
 28. Annick Covents, pédiatre, St Nicolas
 29. Bénédicte Van Grambezen, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 30. Ana Onnela, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 31. An Van Damme, hématologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 32. Nathalie Godefroid, néphrologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 33. David Tuerlinckx, chef de service de pédiatrie, CHU Dinant -Godinne, UCL Namur
 34. Olga Chatzis, pédiatre infectiologue, Cliniques universitaires Saint-Luc
 35. Tessa Goetghebuer, pédiatre, CHU Saint-Pierre et conseillère pédiatre ONE Bruxelles
 36. Catheline Hocq, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 37. Pierre Maton, néonatologie, CHC-Groupe santé- Montlegia
 38. Cécile Boulanger, hémato-oncologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 39. Etienne Sokal, gastro-entéro-hépatologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 40. Xavier Stephenne, gastro-entéro-hépatologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 41. Jean-Philippe Stalens, chef de service de pédiatrie, Centre Hospitalier de Wallonie Picarde
 42. Elisabeth Rebuffat, chef de service de pédiatrie, CHU Saint-Pierre
 43. Patricia Carlier, pédiatre en pratique privée
 44. Valérie Vandresse, pédiatre en pratique privée
 45. Michèle Loop, pédiatre en pratique privée
 46. Nathalie Debroux, pédiatre en pratique privée
 47. Vanessa Largent, pédiatre en pratique privée
 48. Sybille Andries, pédiatre en pratique privée
 49. Françoise Weerts, pédiatre
 50. Catherine Barrea, cardiopédiatre, Cliniques universitaires Saint-Luc
 51. Thierry Sluysmans, chef de service de cardiologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 52. Dominique Hermans, chef de service de pédiatrie générale, Cliniques universitaires Saint-Luc
 53. Diane Stroobant, pédiatre infectiologue, Grand Hôpital de Charleroi
 54. Thierry Detaille, soins intensifs pédiatriques, Cliniques universitaires Saint-Luc
 55. Stephan Clément de Cléty, soins intensifs pédiatriques, Cliniques universitaires Saint-Luc
 56. Bénédicte Brichard, chef de service d’hématologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 57. Nadegda Ranguelov, néphrologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 58. Annelise Bruwier, pédiatre hématologue, Grand Hôpital de Charleroi
 59. Olivier Danhaive, chef de service de néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 60. Benoit Brasseur, pédiatre infectiologue, clinique Saint-Pierre Ottignies
 61. Christiane Vermylen, professeur émérite de pédiatrie, UCLouvain
 62. Jack Levy, professeur émérite de pédiatrie, CHU Saint-Pierre
 63. Fiammetta Piersigilli, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 64. Caroline Dolieslager, présidente de la société flamande des infirmiers specialisés en Pédiatrie et Néonatologie (VVKV)
 65. Tom Luyckx, infirmier en chef spécialisé en Pédiatrie Centre en réhabilitation Pulderbos
 66. Jeroen Verlinden, infirmier spécialisé en Pédiatrie; coordinateur KinderThuisZorg et Kindzorgtraject
 67. Jordaan Pollet, infirmier spécialisé, Association des Infirmiers Spécialisés en Pédiatrie et Néonatologie
 68. Catherine Wanty, pédiatre gastro-entérologue, Grand Hôpital de Charleroi
 69. Jean-Jacques De Bruycker, rhumatologie et immunologie pédiatrique, CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada
 70. Alec Aeby, neurologie pédiatrique, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
 71. Armand Biver, chef de service de pédiatrie, Centre Hospitalier Luxembourg
 72. Anne Mostaert, pédiatre néonatologue, CHR Namur
 73. Philippe Cuvelier, pneumo-allergologie pédiatrique, CHIREC-Delta
 74. Laurie Lecomte, pédiatre infectiologue, hôpital de Jolimont
 75. Silvia Berardis, pneumopédiatrie et mucoviscidose, Cliniques universitaires Saint-Luc
 76. Christophe Vô, cardiologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 77. Laurence Dedeken, hémato-oncologie pédiatrique, HUDERF
 78. Levi Hoste, immunologie pédiatrique, UZGent
 79. Anneliese Dussart, néonatologie, CHU Tivoli, La Louvière
 80. Alice Ferster, hémato-oncologie pédiatrique, HUDERF
 81. Anne Johansson, néonatologie, HUDERF
 82. Saskia Vande Velde, gastro-entérologue pédiatre, UZGent
 83. Kristien Kamoen, pédiatre, coordinatrice du conseil d’administration de l’Association flamande de pédiatrie
 84. Quoc Le Phy, HIS Etterbeek-Ixelles
 85. Hilde Van Hauthem, pédiatre, Sint-Maria, Halle
 86. Chantal Dangoisse, dermatologue pédiatrique, HUDERF
 87. Catherine Heijmans, Chef de service de pédiatrie Centre Hopitalier de Jolimont, hématologue HUDERF
 88. Anne Monier, neuro-pédiatre, HUDERF
 89. Christine Quentin, pédiatre, HUDERF
 90. Bertrand Richert, Faculté de Médecine et FSM
 91. Inge Roggen, pédiatre, HUDERF
 92. Sonia Scaillet, pédiatre, HUDERF
 93. Ingrid Thomas, pédiatre, CHU A. Paré, Mons
 94. Françoise Vermeulen, chef de service de pédiatrie, Hôpital Erasme
 95. Valentine Weber, pédiatre, HUDERF
 96. Christine Devalck, pédiatre, HUDERF
 97. Cynthia Prigogine, pédiatre, HUDERF
 98. Nathalie Berneim, HUDERF
 99. Laurence Goffin, pédiatre, HUDERF/Chirec Delta
 100. Véronique Delvenne, pédo-psychiatre, HUDERF
 101. Eric Cavatorta, CHU Marie-Curie, Charleroi
 102. Karin Mathe, pédiatre, CHU Brugmann
 103. Hughes Dessy, pédiatre, HUDERF
 104. José Groswasser, pédiatre, HUDERF
 105. Mouna Al Husni AL Keilani, HUDERF
 106. Corinne De Laet, pédiatre, HUDERF
 107. Christine Versteegh, pédiatre, Chirec Braine-L’Alleud
 108. Thierry Schurmans, pédiatre, HUDERF et CHU Liège
 109. Sophie Lhoir, HUDERF
 110. Erika Boros, pédiatre, HUDERF
 111. Aurélie Empain, pédiatre, HUDERF
 112. Justine Van Gaver, pédiatre, HUDERF
 113. Benedetta Chiodini, pédiatre, HUDERF
 114. Abdel Kanfaoui, pédiatre, HUDERF
 115. Nicolas Lefevre, pédiatre, HUDERF
 116. Pascal Perlot, pédiatre, HUDERF
 117. Jean-Christophe Beghin, pneumologie pédiatrie, HUDERF
 118. Christine Fonteyne, soins palliatifs pédiatriques, HUDERF
 119. Céline Mignon, infectiologue pédiatre, HUDERF
 120. Elise Hennaut, pédiatre, HUDERF
 121. Anissa Messaaoui, pédiatre, HUDERF
 122. Brigitte Adams, pédiatre, HUDERF
 123. Nicolas Arribard, pédiatre, HUDERF
 124. Anna Bruscaglia, pédiatre, HUDERF
 125. Laura Slegers, pédiatre, HUDERF
 126. Caroline Bossicard, pédiatrie générale, HUDERF
 127. Anouk De Ganseman, HUDERF
 128. Sylvie Tenoutasse, pédiatre, HUDERF
 129. Diane Franck, chirurgienne pédiatrique, HUDERF
 130. Cécile Brachet, pédiatre, HUDERF
 131. Sophie Blumental, pédiatre infectiologue, HUDERF
 132. Isabelle Dagneaux, Chercheure au Centre de recherche en Bioéthique UNamur
 133. Paloma Carrillo-Santisteve, médecin épidemiologiste
 134. Roberta Cilio, neuropédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 135. Astrid Haenecour, pédiatrie, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 136. Bouchra El M’Kaddem, neuropédiatre Cliniques Universitaires Saint-Luc
 137. Laurent Houtekie, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 138. Christophe Goubau, pédiatre pneumologue, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 139. Maëlle de Ville de Goyet, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 140. Emilien Derycke, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 141. Laetitia Vanhoutte, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 142. Stéphanie Paquay, neuropédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 143. Marie-Cécile Nassogne, neuropédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 144. Bénédicte Michel, pédiatre néonatologue, CHIREC Delta
 145. Emeline Bequet, pédiatre, CHU CHR Liège
 146. Marie-Laura Godet, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 147. Georges De Bilderling, pédiatre, CHR Namur
 148. Ariel de Selys Longchamps, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles, Clinique Gabrielle Uccle
 149. Allison Gilis, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 150. Julia Cornet, pédiatre, Cliniques de l’Europe – St-Michel
 151. Aude Helsmoortel, pédiatre néonatologue, CHIREC Delta
 152. Marc Hannesse, pédiatre en pratique privée
 153. Françoise Delmelle, neuropédiatre, CHWAPI Tournai
 154. Annick Sauvage, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Ste-Elisabeth
 155. Anne Wintgens, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 156. Claire de Halleux, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 157. Ludivine Hougardy, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce, Gosselies
 158. Sophie Lambert, pédiatre, CHC Montlégia, Liège
 159. Cyrielle Gobert, neuropédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 160. Céline Ridremont, pédiatre néonatologue, CHIREC Delta
 161. Nicolas Delvaux, pédiatre, CHU Charleroi – Marie Curie
 162. Antoine Bachy, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 163. Sybille de Montpellier, pédiatre en pratique privée
 164. Bernadette Dejong, pédiatre en pratique privée
 165. Aurélie Lievens, pédiatre, CHR Namur
 166. Christine Bonnier, neuropédiatre, Centre neurologique William Lennox
 167. Christine de Montpellier, pédiatre en pratique privée
 168. Harold du Roy de Blicquy, pédiatre en pratique privée
 169. Virginie Schellekens, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Saint-Michel
 170. Chryssoula Panagiotaraki, pédiatre, CHIREC Delta & en pratique privée
 171. Marie Jossart, pédiatre en pratique privée
 172. Julie Peeters, pédiatre, CH Jolimont
 173. Chloé Brunelle, pédiatre, CHWAPI Tournai
 174. Gaëlle Van De Poel, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 175. Sophie Merckx, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 176. Louis Alexandre Zeligzon, pédiatre, CHU Brugmann et en pratique privée
 177. Yaël Weinblaum, pédiatre, CHIREC Delta
 178. Christelle Berce, pédiatre, CHU Charleroi – Marie Curie
 179. Nathalie Blavier, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 180. Géraldine Gilbert, neuropédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 181. Justine Pêtre, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 182. Olivier Robaux, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 183. Emmanuel de Becker, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 184. Imezzia Giovinazzo, pédiatre en pratique privée
 185. Thérèse Delattre, pédiatre retraitée, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 186. Laurence Pratte, pédiatre, Clinique Saint-Pierre Ottignies
 187. Sophie Gerard, neuropédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 188. Nathalie Mercier, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 189. Laura Dikuta Mayaula, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 190. David Weynants, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 191. Thierry Hecquet, pédiatre en pratique privée
 192. Emmanuelle Gueulette, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 193. Zoé Van Lier, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 194. Sophie Symann, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 195. Delphine Jacobs, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 196. Julien Mergen, pédiatre, Clinique Saint-Pierre Ottignies
 197. Yolande de Hemptinne, neuropédiatre en pratique privée
 198. Katarzyna Zakrzewska Jagiello, pédiatre en pratique privée
 199. Baudouin Petit, pédiatre en pratique privée
 200. Marion Depermentier, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 201. Violaine Somville, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 202. Angélique Lhomme, pédiatre en pratique privée
 203. Nadia Zarrouk, cardiopédiatre, CHWAPI Tournai
 204. Solange Béatrice Kouo Epa, pédiatre en pratique privée
 205. Bénédicte Mondovits, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 206. Tharcisse Nsengiyumva, pédiatre, CHIREC Delta et pratique privée
 207. Pauline Filaine, pédiatre
 208. Grégory Delannoy, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 209. Marie Deprez, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 210. Jean Goffaux, pédiatre en pratique privée
 211. Catherine Denoncin, pédiatre, VIVALIA Arlon
 212. Nathalie Albrecht, pédiatre, Centre Hospitalier Reine Astrid Malmédy
 213. Emilie Nicolaï, neuropédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 214. Elisabeth Henrion, pédiatre néonatologue, Chef de Service de Néonatologie, CHR de Namur
 215. Anne-Sophie Truant, pédiatre néonatologue, CHR de Namur
 216. Ludovic Legros, pédiatre, CHR de Namur
 217. Valérie Gillet, neuropédiatre, CHC Montlegia Liège
 218. Pascaline Boes, pédiatre en pratique privée
 219. Coralie Steisel, pédiatre en pratique privée
 220. Nathalie Dujardin, pédiatre en pratique privée
 221. Agnese Vicari, pédiatre, CHU Charleroi – Marie Curie
 222. Chantal Lecart, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 223. Douchka Peyra, pédiatre en pratique privée
 224. Valérie Leclercq, pédiatre en pratique privée
 225. Catheline Hocq, pédiatre néonatologue, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 226. Christine Halut, pédiatre, CHR de Namur
 227. Jean Vanclaire, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 228. Cécile Dunga, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Ste-Elisabeth
 229. Brigitte Henrot, pédiatre en pratique privée
 230. François Leclercq, pédiatre cardiopédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 231. Virginie de Halleux, pédiatre néonatologue, CHR La Citadelle
 232. Elena Bradatan, pédiatre, CHR de Namur
 233. Michel Maka, pédiatre, Centre Hospitalier du Grand Hornu – EpiCURA
 234. Leentje Peetermans, pédiatre néonatologue, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 235. Mathieu Thimmesch, pédiatre pneumologue, CHC Montlégia Liège
 236. Amaury de Meurichy, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 237. Nathalie Hemelsoet, pédiatrie, Chef de Service, Grand Hôpital de Charleroi
 238. Alexandre Targnion, pédiatrie, Grand Hôpital de Charleroi
 239. Hélène Hariga, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 240. Viviane Goldberg, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 241. Mahaut de Crombrugghe, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 242. Donatienne Lagae, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 243. Thierry Mouraux, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 244. Philippe Lannoo, pédiatre en pratique privée
 245. Simon Vandergugten, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 246. Jean Evrard, pédiatrie, CHR de Namur
 247. Anaïs Wojcik, pédiatre en pratique privée
 248. Carole Olive, pédiatre, CHIREC Delta
 249. Claire Vandenbergh, pédiatre, CHR de Namur
 250. Vincent Cassart, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 251. Didier Lebrun, pédiatre en pratique privée
 252. Jerry Cousin, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 253. Maryline Mattot, pédiatre en pratique privée
 254. Priscilla Jijon Morantes, pédiatre, CHR de Mouscron
 255. Caroline De Vreese, Médecin scolaire au centre PSE d’Ixelles
 256. Marie-Thérèse Dequevy, pédiatre en pratique privée
 257. Marie-Paule Guillaume, pédiatre, CH Jolimont
 258. Marie Van Schaftingen, pédiatre retraitée
 259. Lutty Kaïmba Mumba, pédiatre, VIVALIA, Hôpital d’Arlon
 260. Anne-Catherine Gillot, pédiatre, Clinique St-Jean et pratique privée
 261. Nathalie Sannikoff, pédiatre en pratique privée
 262. Marguerite Landsberg, pédiatre responsable des crèches communales d’Uccle
 263. Sara Peeters, pédiatrie en pratique privée
 264. Isabelle Loeckx, cardiopédiatre, CHC Montlégia Liège
 265. Marie-Françoise Dresse, pédiatre, CHU Liège
 266. Emmanuelle Carlier, pédiatre en pratique privée
 267. Eva Latus, pédiatre, Hôpital St- Nicolas, Eupen
 268. Natacha Cortisse, pédiatre, Hôpital St- Nicolas, Eupen
 269. Susanna Kreitz, pédiatre, Hôpital St- Nicolas, Eupen
 270. Joanna Merckx, pédiatre infectiologue et épidémiologiste, Université McGill, Montréal
 271. Sabine Jespers, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 272. Nathalie Dejonge, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 273. Laurence Dubois, pédiatre en pratique privée
 274. Baudouin De Bont, pédiatre, CH Jolimont
 275. Clément Israël, pédiatre en pratique privée
 276. Didier Moulin, professeur émérite de pédiatrie, UCLouvain
 277. Marc Maes, professeur émérite de pédiatrie, UCLouvain
 278. Gaston Verellen, professeur émérite de pédiatrie, UCLouvain
 279. Christine Verellen, professeure émérite, généticienne, UCLouvain
 280. Olivier Gilliaux, rhumatologie pédiatrique, CHU Charleroi – Marie Curie
 281. Véronique Maes, pédiatre générale, Clinique Notre-Dame de Grâce, Gosselies
 282. Marie-Sophie Kupper, pneumopédiatre, Clinique Notre-Dame de Grâce, Gosselies
 283. Frédéric Motte, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Ste-Elisabeth
 284. Cécile de Montpellier, pédiatre en pratique privée
 285. Lucie Rouffiange, pédiatrie, CHC Montlégia Liège
 286. Frédéric Piérard, pédiatre pneumologue, CHC Montlégia Liège
 287. Christine Coremans, cardiopédiatre, CHC Montlegia Liège
 288. Vincent Bernier, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 289. Caroline Champagne, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 290. Françoise Mascart, cardiopédiatre, CHC Montlégia Liège
 291. André Mulder, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 292. Pierre Demaret, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 293. Stéphanie Colinet, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 294. René Stevens, neuropédiatre, CHC Montlégia Liège
 295. Charline Morgenthal, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 296. Anne Vervoort, pédiatre néonatologue, CHC Montlégia Liège
 297. Caroline Genin, pédiatre infectiologue, CHC Montlégia Liège
 298. Tifenn Carichon, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 299. Marie Messens, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 300. Nicole Seret, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 301. Claudie Rensonnet, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 302. Hélène André, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 303. Marine Creuven, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 304. Iolaine Nuyts, pédiatre, CHC Montlégiat Liège
 305. Caroline Dadoumont, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 306. Maïté Dagnélie, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Saint-Michel
 307. Larissa Tomme, pédiatre néonatologue, CHC Montlégia Liège.
 308. Sophie Smeets, pédiatre néonatologue, CHC Montlégia Liège
 309. Arnaud Marguglio, pédiatre néonatologue, CHC Montlégia Liège
 310. Nathalie Kreins, pédiatre néonatologue, CHC Montlégia Liège
 311. Marie Hoyoux, pédiatrie, CHR La Citadelle
 312. Catherine Pieltain, pédiatre néonatologue,CHU Liège
 313. Adeline Van Rymenam, pédiatre, CHU Liège
 314. Véronique Thiry, pédiatre, CHC Montlégia, Liège
 315. Jean-Paul Sacré, pédiatre, CHU Liège Notre Dame des Bruyères
 316. Amaury Brever, pédiatre, CHU Liège
 317. Marie-Pierre Soumoy, pédiatre, Cliniques de l’Europe – St-Michel
 318. Laurent Servais, pédiatre, CHU Liège
 319. Françoise Dominé, pédiatre, CHU Liège
 320. Françoise Hoyoux, pédiatrie, CHR Namur
 321. Delphine Smal, pédiatre, CHR Namur
 322. Mélanie Léonard, pédiatre, CHU Liège
 323. Annabelle Lefevre, pédiatre, CHU Liège
 324. Marie Hoyoux, pédiatre, CHU Liège
 325. Sandra Pannizzotto, pédiatre, CHU Liège
 326. Véronique Schmitz, pédiatre, CHU Liège
 327. Marie Pierre Mohring, pédiatre, CHU Liège
 328. Laura Kasongo, pédiatre, CHU Liège
 329. Anastasia Anthopoulou, pédiatre, CHU Liège
 330. Françoise Ravet, pédiatre, CHU Liège
 331. Marylène Nguyen, Pédiatre, CHR de la Citadelle de Liège
 332. Marion Delbos, pédiatre, CHU Liège
 333. Véronique Heinrichs,  pédiatre, CHU Liège
 334. Marie-Christine Lebrethon, pédiatre, CHU de Liège
 335. Mariane Saliba, pédiatre, CHU Liège
 336. Valérie Domken, pédiatre, CHU Liège
 337. Aurore Daron, neuropédiatre, CHU Liège
 338. Julie Longton, pédiatre, CHU Liège
 339. Jean-Yves Hayez, professeur émérite de pédopsychiatrie, UCLouvain
 340. Marie-Agnès Hayez, pédiatre en pratique privée
 341. Sandra Eiras Da Silva, cardiopédiatre, CHC Montlégia Liège
 342. Caroline Lefebvre, pédiatre néonatologie, CHU Liège
 343. Emilie Poitoux, pédiatre hôpital de Nivelles groupe Jolimont
 344. Élodie Strebelle , CHU Tivoli, neonatologie.
 345. Thierry Van Pachterbeke Pédiatre, chef de service pédiatrie Hôpital Nivelles Groupe Jolimont
 346. Geneviève Thonon, pédiatre, hôpital de Nivelles groupe Jolimont
 347. Kathia Zylberberg, pédiatre, hôpital de Nivelles, groupe Jolimont
 348. Christine Mievis pédiatre pratique privée Laeken
 349. Loredana Guzganu, pédiatre hôpital de Lobbes groupe Jolimont
 350. Raphaela Pennetreau, pédiatre en cabinet privé au Grand-Duché de Luxembourg
 351. Valérie Godart, neonatologue à Érasme
 352. Marie Hayez , pédiatre privé
 353. Anne-Sophie Crochelet, service universitaire de Pédiatrie, CHR Citadelle, Liège
 354. Céline Roman, pédiatre à Erasme
 355. Dana Colceag-Földes Dana pédiatre Centre Hospitalier EpiCURA.
 356. Alessandra Redondi, pédiatre privé
 357. Sandra Eiras da Silva, cardiopédiatre, CHC Montlégia Liège
 358. Sophie Stormacq, pédiatre CHU Tivoli
 359. Audrey Van Hecke, neuropédiatre CHU Saint-Pierre et HUDERF
 360. Nathalie Schrayen, pédiatre cabinet privé Braine-le-Comte et CHR Haute Senne Soignies
 361. Marie Uyttendaele, CHIREC HBW
 362. Isabelle Courtoy, pédiatre privé tubize – nivelles
 363. Aurore Stievenart, pédiatre CHU Ambroise Paré
 364. Mehdi Ablali, pédiatre hôpital de Nivelles groupe Jolimont
 365. Anne Rassart, néonatalogie CHU Charleroi – Marie Curie
 366. Zoé Depuis, Pédiatre, CHU de Liège
 367. Stefaan Van Lierde, infectiologue pédiatre et chef de service de pédiatrie de l’hôpital de Tirlemont
 368. Catherine Lerusse, pédiatre, CHU Liège
 369. Caroline Jacquemart, pédiatre, CHU Liège
 370. Anne-Marie Tomat pédiatre, CHU Liège
 371. Sylvie Jamart, pédopsychiatre, Centre de Réadaptation ambulatoire CEL. Tournai
 372. Sandrine Vaessen, pédiatre, CHU CHR Liège
 373. Jacques Lombet, pédiatre, CHU Liège
 374. Julie Harvengt, pédiatre, CHU – Sart Tilman, Liège
 375. Marie Melchior, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 376. Céline Kempeneers, pneumologue pédiatre, CHU de Liège
 377. Nathalie Mazoin, pédiatre, CHU Liège
 378. Iyawa Astadicko, pédiatre, CHU Liège
 379. Serpil Alkan, neurologie pédiatrique, CHU de Liège.
 380. Laure Collard, néphrologue pédiatre, CHU Liège
 381. Claire Vandenberghe, Gastropediatre, CHR de Namur
 382. Nathalie Mélice, pédiatre, Liège
 383. Marie-Sophie Ghuysen, néphrologie pédiatrique, CHC- CHU Liège
 384. Laurence Sprimont, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 385. Christian Mossay,pédiatre pneumologue, CHC Montlégia Liège
 386. Patrick Schlesser, pédiatre, CHC Montlégia, Liège
 387. Nathalie Demonceau, neuropédiatre, CHC MontLegia, Liège
 388. Alexandra Dreesman, pédiatre pneumologue, CHU St-Pierre, Bruxelles
 389. Christel Baguette, cardiopédiatre, CHC Montlégia, Liège
 390. An-Sofie Lemmens, Pediater, ZOL Genk
 391. Sara Lecoutere, kinderarts, AZ Vesalius Tongeren
 392. Birgit Roosens, kinderpsychiater verbonden aan CGG-VBO Afdeling kinderen en jongeren Leuven
 393. Els Devleeschouwer, AZ Sint Blasius Dendermonde
 394. Sara Willems, Kinder-en jeugdpsychiater KAS Brugge (AZ St-Lucas)
 395. Marc Raes, Voorzitter Belgische Vereniging Kindergeneeskunde
 396. Els Vanlommel, kinderarts, AZ Herentals
 397. Annelies Verhoeven, pediater St-Trudo ziekenhuis
 398. Joke Debroey, kinder- en jeugdpsychiater, Sint-Katelijne-Waver
 399. Catherine De Groof, kinder- en jeugdpsychiater, Multiversum campus Sint-amedeus
 400. Alexandra Boie, Kinder- en Jeugdpsychiater OC ‘Nieuwe Vaart’
 401. Marieke Vercruyssen, Kinder- en Jeugdpsychiater, Groepspraktijk Parkoers, Herk-de-Stad
 402. Emmanuel Thill, pédopsychiatre, CHWAPI Tournai
 403. Valérie Provost, pédiatre, CHWAPI Tournai
 404. Lore Leempoels, kinder- en jeugdpsychiater, Kessel-Lo
 405. Katia Van Vaerenbergh, Pediater, Spoedgevallendienst pediatrie, UMC Sint-Pieter Brussel
 406. Dr Bart Rutteman, Kinderarts AZ Sint Blasius Dendermonde en UZ Brussel
 407. Andries Verpraet, kinder- en jeugdpsychiater
 408. Yentl Driesen, kinderarts ZNA Jan Palfijn en Stuivenberg, consulent kinderpneumologie UZA
 409. Liselot Vanderlinden, Kinderarts AZ Zeno Knokke
 410. Ann Spaepen, kinderpsychiater, Kortrijk-dutsel
 411. Michel Cassiers, pédiatre, CH Jolimont
 412. Nathalie Marien, pediater prive-praktijk. Hertsberge (Oostkamp)
 413. Elisabeth De Greef, Gastro- pediater, UZ Brussel
 414. Kate Sauer, Kinderarts, Az Sint Jan Brugge
 415. Tessi Beyltjens, toegevoegd arts kinderneurologie UZ Antwerpen
 416. Leen Cuypers, kinder- en jeugdpsychiater privé-praktijk, Rotselaar
 417. Shari Anseeuw, kinderarts en kinderneuroloog, AZ Sint-Jan Brugge
 418. Greet Pauwels, kinderarts-kindernefroloog, AZ Sint Jan Brugge-Oostende.
 419. Linde De Keyzer, Kinderarts – kinderlongziekten, AZ Sint Jan Brugge-Oostende
 420. Joke Inderadjaja, kinderarts, St. Jozefskliniek Izegem
 421. Valerie Van Bogaert, kinderarts AZ Nikolaas
 422. Anne François, pédiatre néonatologue, CHC Montlégia Liège
 423. Ilse Van Horebeek Kinderarts en fellow neonatologie UZLeuven
 424. Tineke Eeraerts Pediater, Gent
 425. Anneleen Notebaert, pediater in AZ Sint- Vincentiusziekenhuis, Deinze
 426. Delphine Vanhamme, kinder- en jeugdpsychiater, Oudenaarde
 427. Leen Wouters, kinderarts-kinderneuroloog ZOL Genk
 428. Isabelle Mussche, Kinder-en jeugdpsychiater
 429. Nele Baeck – diensthoofd Kinderafdeling – AZ JAN PALFIJN GENT
 430. Inge Van Wambeke. kinderarts en diensthoofd pediatrie H Hart Leuven
 431. Kaatje Van Aerschot, kinderarts, kinderpneumoloog, Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
 432. Marja Deplancke , Kinderarts, Sint Maarten Ziekenhuis Mechelen
 433. Annelien Coppens, kinderarts, AZ Nikolaas
 434. Liesbeth Van Damme, pediater AZ Nikolaas
 435. Laura Cauwenberghs, Kinderarts, AZ Monica Deurne
 436. Ine Van Dijck, kinderarts UZLeuven
 437. Ingrid van Ingelghem, Kinderarts Kinderneurologie, AZ Klina Brasschaat UZAntwerpen
 438. Els Ide, kinderarts AZ Delta Roeselare
 439. Caroline Lemoine, Pédopsychiatre, Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage Pédopsychiatre
 440. Julie Bruyère, Pédopsychiatre, Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage
 441. Valentine Godeau, Pédopsychiatre, Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage
 442. Noémy Gérard Pédopsychiatre, Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage
 443. Florence counson. Chc mont legia
 444. Aurelie collins chr verviers
 445. Olivia Bauraind. Chc. Mont Legia Liège
 446. Anne Rassart, néonatalogie CHU Charleroi – Marie Curie
 447. Mona Gandea, neuropédiatre CHU Marie Curie- Charleroi
 448. Delphine Nassel, pédiatre
 449. Bogdan Dima, Pédiatrie – Cliniques de l’Europe, Bruxelles
 450. Colette Van Helleputte, pédiatre retraitée CHU Tivoli La Louvière
 451. Lindsay Devogeleer, CHU St-Pierre
 452. Jonas Dewulf – Kinderarts-kinderpneumoloog AZ Groeninge Kortrijk
 453. Monique Lequesne, Mucocentrum UZA Antwerpen
 454. Veerle Vanwing, Kinderpsychiater, Herk-de-Stad.
 455. Eva ter Haar, Kinderarts – pneumologie, ZNA Jan Palfijn
 456. Isabelle Broux, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 457. Célia FONTAINE, pédiatre, CHC – Sites Mont Légia et Waremme
 458. Maarten Sabbe – ASO Kinderpsychiatrie verbonden aan UZ/KU Leuven
 459. Ann-sofie Alderweireldt, Kinderarts, AZ Jan-Palfijn Gent
 460. Carlo Oud, Kinderarts, Heusden Zolder
 461. Sara Van de Winkel, Kinder- en jeugdpsychiater CAR, Jeugdzorg en privé-praktijk, Gent
 462. Pieter Cuypers, Kinder- en jeugdpsychiater, Hasselt
 463. Rita Vanhecke, kinderarts Jan Palfijn Gent
 464. Ann Verschelde, Kinderarts, AZ Sint Jan Brugge Oostende campus Serruys
 465. Grace Tan, Kinderarts H.Heilig Hart zh Leuven
 466. Sari Daelemans, Aso pediatrie
 467. Kevin Hendrickx, ASO Kinder- en Jeugdpsychiatrie, UPC KULeuven
 468. Severine Van Hulle, kinderarts AZ Jan Palfijn Gent
 469. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater, CGG Kempen
 470. Eveline Snoeck, fellow kindergastro- enterologie, UZ Gent
 471. Caroline Buyck, Kinderarts De Copiloot Boutersem
 472. Liesbeth De Pourcq, kinderarts AZ Jan Palfijn Antwerpen
 473. Els Deloof, Pediater, regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
 474. Caroline de Bruyn, Kinderarts
 475. Sara Pillen, assistent kinder-en jeugdpsychiater
 476. Lien Verhelst, kinder- en jeugdpsychiater, Deinze
 477. Elien Baert, Kinderarts AZ Sint-Lucas Gent
 478. Ilse Meerschaut, Kinderarts, UZ Gent
 479. Tine Jaspers, Kinder- en jeugdpsychiater – Medisch diensthoofd K-Delta, Medisch Centrum Sint-Jozef, Bilzen
 480. Edith Schoubben, Kinderarts AZ West Veurne
 481. Sophie Vanspeybroeck, Kinderarts Jan Palfijn Gent
 482. Marijke Traen, pediater, AZ Monica, Deurne
 483. Sarah De Schryver, pediater, AZ Sint-Lucas, Gent
 484. Ann Vander Auwera, Kinderarts, GZA campus St. Augustinus Wilrijk
 485. Dirk van West, Kinder- en Jeugdpsychiater, ZNA-UKJA; UA-VUB
 486. Ilse Vlemincx, Diensthoofd pediatrie AZ Monica Deurne/Antwerpen
 487. Ruth Van der Looven, kinderrevalidatie-arts UZGent
 488. Patricia Leroy, Neuro pédiatre, CHU de Liège
 489. Tania Claeys, Kindermaag- en darmziekten en voedingsproblemen, AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV
 490. Celine Perceval, pediater, UZ Brussel
 491. Auriane Thiéry, pédiatre, Hôpitaux Iris Sud et Linkebeek
 492. Elfi Van den Haute, Kinder- en jeugdpsychiater, Groepspraktijk In-Zicht, Gent
 493. Johan Marchand, Pediatre, Universitair Kinderziekenhuis Brussel
 494. Jeroen Steels, huisarts, Gent.
 495. Marjolein Mattheij – pediatrische urgentie-arts UZA Antwerpen
 496. Jurn Haan, Kinderneurologie revalidatie
 497. Sofie Ryckx, Kinderarts – ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis
 498. Hilde Van Hauthem, VVK (bestuur), VBS (bestuur), Hoge Raad, College Pediatrie, KA AZ Sint Maria Halle
 499. Santens Delphine, Kinderarts
 500. Elke Dierckx, kinderarts GZA St Augustinus
 501. Karlijn Van Damme, kinderarts en fellow neonatologie UZA
 502. An Backaert, Privé kinderarts, Zepperen
 503. Yves Gillerot, professeur émérite, génétique, UCLouvain
 504. Emmi Van Damme, Pediater Medisch Diensthoofd, ZNA Jan Palfijn Merksem
 505. Susanne van Steijn, Kinderarts ZNA Koningin Paola KinderZH Antwerpen
 506. Ann Demeester, kinderarts AZ Delta campus Menen
 507. Koen Vanlede, Kinderarts AZ Nikolaas
 508. Chris Verelst,, kinderarts op rust, Hasselt
 509. Brigitte Lambelin, pédiatre
 510. Karl Logghe, Diensthoofd pediatrie AZ Delta Roeselare
 511. Jan De Koster, Kindergeneeskunde/Kinderpneumologie, ZOL, Campus Sint-Jan, Genk
 512. Mohamed Elyahyioui, pédiatre, Chef de service de pédiatrie, Epicura Hornu
 513. Stephanie Verheyden, kinderarts OLVziekenhuis
 514. Elke Van Hoyweghen, kinderarts/kindernefroloog, Zol Genk / UZ Leuven
 515. Myriam Vaerenberg, Kinderarts Edegem en Rivierenland
 516. Philippe Jeannin, Kinderarts, Gent
 517. Laurence Muyshont, Pédiatre, Hôpital Civil Marie Curie Lodelinsart
 518. Kristel Delanghe kinderarts AZ Turnhout
 519. Ivo Corthouts, Diensthoofd Kindergeneeskunde, AZ Sint-Blasius Dendermonde
 520. Oscar Ponsar, pédiatre
 521. Marijke Vandepite, Kinder en jeugd psychiater, Brugge
 522. Thijs Joke, pediater, AZ Nikolaas, Sint Niklaas
 523. Michel Pletincx, Secrétaire francophone de l’Association professionnelle belge de pédiatres
 524. Geneviève Thonon, pédiatre
 525. Kristine Desager, pediater, Aartselaar
 526. Benjamin Davidovics, pédiatre CHIREC et pratique privée
 527. Herman Willekens, Kinderarts-kinderneuroloog
 528. Annick Le Brun, chef de clinique adjoint, Unité néonatale intensive, HUDERF
 529. Michaela Maes, Kinderarts kinderneuroloog, AZ Nikolaas COS Gent
 530. José Voz, pédiatre
 531. Ariane Annicq, pédiatre
 532. Dimitri P. Dourdine Mak, Pédiatre
 533. Jacques Baudouin Leclercq, G.B.S. PÉDIATRE
 534. Mark Claeys, Staflid kinderarts Gza Antwerpen
 535. Lieve Verstraete, H. Hartziekenhuis Lier
 536. Stefaan Peeters, pediater, ASZ – Aalst
 537. Corinne Saintes, pédiatre, Clinique St Jean  Bruxelles
 538. Jutte van der Werff ten Bosch, Kinderoncologie, UZ Brussel
 539. Johan Franckx, Kinderarts, Mollem – Asse
 540. Winnie Van Roey, kinder-en jeugdpsychiater, Brussel
 541. Tine Ysenbaert, Kinderarts AZ Sint Lucas Brugge
 542. Mahmoud Zaqout, Kinderarts en kindercardioloog, ZNA Antwerpen
 543. Luc Vandenbossche, Kinderarts, Mariaziekenhuis Noord Limburg, Pelt
 544. Frank Derriks, kinderarts/neonatoloog, Hôpital Erasme
 545. Lien Ceulemans, Kinderarts-neonatoloog, ZNA Middelheim Antwerpen
 546. Vanessa Guy-Viterbo, pédiatre
 547. Brigitte Verbruggen, Chef du Service de Pédiatrie, Cliniques de l’Europe / Ste-Elisabeth, Uccle
 548. Chantal De Troch, Kinder- en Jeugdpsychiater
 549. Greet Stevens, kinderarts-lactatiekundige, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, Antwerpen
 550. Dielman Charlotte, kinderneuroloog, Paolaziekenhuis-ZNA
 551. Lore Winters, kinderarts, Sint-Trudo Ziekenhuis
 552. Johan Hellinckx, kinderarts-diensthoofd, Algemeen ziekenhuis KLINA, Brasschaat
 553. Colette Vanhelleputte, pédiatre, CHU Tivoli, La Louvière
 554. Jean Simar, pédiatre en pratique privée, Genval
 555. Leen De Wispelaere, neonatoloog UZA Antwerpen
 556. Fredéric De Meulder, Kinderarts, Diensthoofd Kindergeneeskunde, Kindercardiologie, GZA Ziekenhuizen Wilrijk
 557. Annemieke Van Damme, Pediater, ZNA-Paola Kinderziekenhuis
 558. Lut Van den Berghe , kinderarts, Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
 559. Thierry Devreker, Dienst kindergastro-enterologie, Kidz Health Castle, Universitair Ziekenhuis Brussel
 560. Els Vanderschaeghe, kinderarts
 561. Tania Mahler, Kindergastroenterologie en nutritie, Hulpbronnen kliniek voor pijnbehandeling, Antwerpen
 562. Denil Dominique, pediater, Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen
 563. Helene Verhelst, Kinderarts, kinderneuroloog, UZ-Gent
 564. Els Verlinden, kinderarts, GZA Ziekenhuizen, Wilrijk
 565. Eric Vandenbussche, Kinderarts, Heist-op-den-Berg
 566. Daniel Klink ZNA Paola Kinderziekenhuis Antwerpen
 567. Jean-Luc Belche, Médecin Généraliste, Département de Médecine Générale ULiège
 568. Benjamin Fauquert, Médecin Généraliste, Département de Médecine Générale ULB
 569. Michel De Volder , President de la Fédération des Associations de Médecins généralistes de Bruxelles
 570. Patricia Eeckeleers, Médecin généraliste
 571. Michel Dechamps, neuropédiatre, président du collège des conseillers pédiatres de l’ONE
 572. Thierry Lebrun, Médecin- chef, Hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents la Petite Maison 
 573. Marie François, pédiatre GBPF, Clairs Vallons Ottignies 
 574. Barbara Gevers, chef de clinique à l’HUDERF 
 575. Shaida Kassam, Pédiatre libéral et à l’hôpital Saint-pierre  à Bruxelles 
 576. Kristien Garmyn, kinderarts, Lier 
 577. Ellen Peeters, kinderarts – kindergastroenterologie en voeding, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, Antwerpen 
 578. Luminita Beldean, kinderarts AZ Lokeren en Docent -Lucian Blaga Universiteit van Sibiu 
 579. Sabine Vandeputte, Prive- pediatrie 
 580. Julie Leuris , Chef de service de pédiatrie – Ste Anne St Rémi 
 581. Anne-Marie Rentmeesters, pédiatre 
 582. Louis Oosterlynck, Kinderarts 
 583. Roland Lemaire, Pédiatre, CHC montlegia et libérale à liège. 
 584. Kirsten Mintjens, Kinderpsychiater, Privépraktijk Ruimte de_Link Deurne 
 585. Caroline Oosterlynck, Kinderarts, AZ Groeninge Kortrijk 
 586. Ann De Wandeleer, pédiatre, Cliniques de l’Europe – St-Michel 
 587. Nele Bockaert, Kinderneuroloog 
 588. Els Verlinden, Kinderarts, St-Augustinusziekenhuis, Wilrijk 
 589. Joery Verbruggen, pediater, Paola kinderziekenhuis Antwerpen 
 590. Els Sercu,  kinderarts 
 591. Maryse Levieux, pédiatre 
 592. Dominique Moës, pédiatre 
 593. Ilse Ryckaert, algemeen kinderarts in AZNikolaas 
 594. Sarah Hayen, kinder- en jeugdpsychiater CGG Vagga 
 595. Rainer Kuhlins, kinderarts, Heusden-Zolder 
 596. Katleen Poschet, Kinderarts 
 597. Ann van de Casteele, kinderarts, Kontich 
 598. Veerle Mondelaers, Arts-specialist Pediatrie, Pediatrische Hemato-oncologie en Stamceltransplantatie, UZ Gent 
 599. Sophie Baré, Kinderarts- neonatoloog ZNA Middelheim 
 600. Koen Kairet – Kinderarts AZ Turnhout 
 601. Marijke Ysebaert, Kinderarts in opleiding (ASO kindergeneeskunde) 
 602. Claude Brumagne , pédiatre privée 
 603. Catherine Ruyssen, pédiatre, Wavre 
 604. Annelies Lemay, Kinderarts AZ Turnhout 
 605. Stéphanie Coquelet, pédiatre-néonatologue, CHL Luxembourg

Focus op de ‘overgang’

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde bereiken steeds meer pediatrische patiënten met een ernstige chronische ziekte tegenwoordig de volwassen leeftijd. Ze moeten dan overschakelen van een pediatrische afdeling naar een ‘volwassen’ afdeling. Hoe organiseren de teams van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het UVC Brugmann zich om de overgang tussen deze twee types behandeling optimaal te laten verlopen? Ontdek het samen met ons …

Om de uitdagingen van deze overgang beter te begrijpen, vertrekken we vanuit een voorbeeld van een kind met een ernstige bloedziekte, sikkelcelziekte. Voor de meeste patiëntjes bestaat er geen behandeling om deze ziekte te genezen. Het is echter wel mogelijk – via een nauwgezette medische opvolging – om de complicaties verbonden aan sikkelcelziekte te voorkomen of behandelen.
Tegenwoordig bereikt een zeer grote meerderheid van onze sikkelcelziektepatiëntjes de volwassen leeftijd”, aldus prof. Alina Ferster, hoofd van de kliniek voor Hemato-oncologie van het UKZKF. Dat is bijvoorbeeld het geval voor ons patiëntje: hij is ondertussen een adolescent. Zijn lichamelijke problemen, maar ook zijn verwachtingen en bezorgdheden vallen niet langer binnen het domein van de pediatrie en hij zal weldra het UKZKF moeten verlaten. “Om continuïteit in de kwaliteit van de behandeling te garanderen, werken wij vooral samen met de medische teams van het UVC Brugmann”, vervolgt prof. Ferster. “Het UKZKF en het UVC Brugmann vangen al jaren een groot aantal sikkelcelziektepatiënten op. We hebben dus een erkende expertise kunnen opbouwen.”

Van het ene team naar het andere

Sikkelcelziekte geeft problemen met het bloed, maar ook de hersenen, het hart, de nieren, de ogen en moeilijkheden op psychologisch en sociaal vlak… Wanneer de patiënt de ene instelling verlaat om naar een andere te gaan, moet heel het multidisciplinaire team rond hem veranderen”, aldus prof. André Efira, honoraris kliniekhoofd in de kliniek voor Hemato-oncologie van het UVC Brugmann. “Wij hebben het geluk op dezelfde campus te beschikken over een groot kinderziekenhuis én een ziekenhuis voor volwassen, die een doorgedreven behandeling voor dit soort bloedziekte aanbieden. We komen vaak samen met onze collega’s van het UKZKF. We praten dan over patiënten die in de nabije toekomst zullen worden behandeld op de dienst ‘volwassenen’ van de afdeling Hemato-oncologie. Wat zijn hun specifieke kenmerken? Welke moeilijkheden ondervinden ze? Hoe zien de pediaters hun verdere behandeling? Ook de liaisonverpleegkundigen van elke instelling hebben voor de transfer van patiënten regelmatig contact. Op die manier wordt de continuïteit van de behandeling gegarandeerd”.

Voorbereiding van de overgang

De overgang wordt altijd voorbereid. Net als onze sikkelcelziektepatiënt zijn adolescenten die naar een volwassen afdeling gaan sinds hun geboorte regelmatig opgevolgd door hetzelfde team. De overschakeling van de ene naar de andere dienst moet dus zo geleidelijk mogelijk verlopen. “We praten erover met de patiënten gedurende ongeveer een jaar, voordat we de fakkel doorgeven aan onze collega’s”, preciseert prof. Ferster. “Bovendien komt een team van het UVC Brugmann minstens eenmaal per jaar naar het UKZKF om de dienst ‘volwassenen’ voor te stellen en de manier waarop de behandeling georganiseerd zal worden, toe te lichten. De pediatrische patiënten worden ook uitgenodigd voor een bezoek aan de afdelingen Hemato-oncologie van het UVC Brugmann.” Vorig jaar zijn overigens voor het eerst ontmoetingen georganiseerd tussen ‘volwassen’ patiënten en pediatrische patiënten die op het punt staan te worden getransfereerd. “Deze praatgroepen gericht op de patiënten waren een onverdeeld succes en leverden vruchtbare uitwisselingen op”, vertelt prof. Efira blij.

Credits: F. Raevens

5 sleutelfasen: de overgang stap voor stap

Veel afdelingen van de Osiris-campus zijn betrokken bij transfers. Elke afdeling heeft een specifiek traject voor haar patiënten ontwikkeld, maar de grote stappen in het proces zijn gemeenschappelijk voor alle afdelingen. Een voorbeeld.

#1: therapeutische educatie in de pediatrie

Het voorbeeld van sikkelcelziekte
Op het moment van de diagnose – wanneer het kind nog heel klein is – richten we ons voornamelijk tot de ouders”, aldus Malou Ngalula, referentieverpleegkundige ‘sikkelcelziekte’ in het UKZKF. In een tweede fase richten de teams zich steeds meer tot het kind. “Naarmate de patiënt opgroeit, praat ik direct met hemzelf”, bevestigt Malou Ngalula. “Ik vraag hem hoe hij zich voelt, welke geneesmiddelen hij neemt … Ik baseer mij op zijn dagelijkse leven (school, vrije tijd, excursies …) om samen te zoeken naar oplossingen voor de problemen die hij mogelijk ondervindt. Het doel is het kind opnieuw centraal te stellen in de gesprekken. Dat helpt de overgang die enkele jaren later zal plaatsvinden, voor te bereiden.”

Op het moment van de overgang naar een dienst voor volwassenen moet de patiënt zijn ziekte kennen, beslissingen in verband met zijn behandeling kunnen begrijpen, weten hoe hij de symptomen onder controle moet houden, in staat zijn alarmsignalen te herkennen en dus weten wanneer hij naar het ziekenhuis moet komen. Kortom, hij moet actor van zijn eigen gezondheid zijn.”

#2: de patiënt als ‘actor’ van zijn gezondheid

Credits : F. Raevens

Het voorbeeld van mucoviscidose
Al heel vroeg hebben we een georganiseerd en gestructureerd overgangsproces ontwikkeld”, benadrukt dr. Laurence Hanssens, kliniekhoofd van Pneumologie aan het UKZKF. “In de loop der tijd hebben we onze projecten verfijnd. Het proces dat we aan onze patiënten aanbieden, is gespreid over verschillende jaren en heet MOVE UP, als duidelijke verwijzing naar het idee van progressie in de behandeling.”
Rond de leeftijd van 14 of 15 jaar worden onze patiënten met hun ouders ontvangen door een psychologe van het team. Ze worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen waarmee een stand van zaken kan worden opgemaakt van hun kennis over de ziekte en de behandeling ervan. De idee is ook de vragen die de patiënt zich mogelijk stelt, de problemen die hem bezighouden, de angsten die hij misschien heeft, enz., te belichten. Deze vragenlijst vormt de basis van de overgang die we later samen met hem realiseren. Gedurende ongeveer een jaar wordt de patiënt in het UKZKF gezien door elk lid van het team (artsen, apotheker, kinesitherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, psycholoog …)”, vervolgt dr. Hanssens. “Na afloop van dat jaar wordt hij uitgenodigd om dezelfde vragenlijst nog een keer in te vullen om te evalueren hoe zijn kennis geëvolueerd is. Vervolgens krijgt hij een informatiebrochure die door onze afdeling is opgesteld. In deze brochure wordt het team van het Erasmusziekenhuis voorgesteld, een team waarmee wij nauw samenwerken. We leggen er ook in uit hoe de behandeling zal verlopen gedurende de drie komende jaren, meer specifiek met afwisselend consultaties in elke instelling.”

#3: het doorgeven van de fakkel

Credits : L. Bazzoni

Het voorbeeld van stofwisselingsziekten
De overgang is een cruciale stap voor de patiënten. Het is een kritieke periode, waarin het risico dat ze aan de behandeling ontsnappen, reëel is. We moeten er dus heel goed op letten dat de overgang van de ene naar de andere dienst optimaal verloopt”, aldus dr. Corinne De Laet, kliniekhoofd op de afdeling Stofwisselingsziekten. “We werken samen met de dienst Interne geneeskunde van het UVC Brugmann”, gaat ze verder.
We organiseren eenmaal per week gemeenschappelijke consultaties in het UKZKF. De patiënten worden uitgenodigd op twee of drie van dit soort afspraken voordat ze overgaan naar een dienst voor volwassenen. Op die manier leren ze het medisch team kennen dat hen zal opvolgen en krijgen ze informatie over de manier waarop de behandeling zal verlopen en over wat ze zelf zullen moeten doen, enz.

 

#4: de patiënt als belangrijkste gesprekspartner

Het voorbeeld van aangeboren hartziekten
De medische behandeling van aangeboren hartziekten is verdeeld over twee verschillende entiteiten. “Een goede samenwerking tussen de teams is essentieel voor een geslaagde overgang”, benadrukt prof. Pierre Wauthy, diensthoofd Hartchirurgie. “Daarom hebben we een pediater (dr. Hugues Dessy) en een cardioloog voor volwassenen (dr. Marielle Morissens), die de verbinding tussen de twee soorten behandeling garanderen.”

Credits : F. Raevens

In de pediatrie zijn de voorkeursgesprekspartners nog vaak de ouders. Maar tijdens de ‘overgangsconsultatie’ die ik wekelijks in het UKZKF houd, richt ik mij vooral tot de patiënt, zelfs wanneer zijn ouders aanwezig zijn”, aldus dr. Marielle Morissens. “In de praktijk is deze consultatie bestemd voor jongeren van 16 tot 18 jaar met een aangeboren hartaandoening. Maar het gebeurt dat bepaalde patiënten die nog niet klaar zijn om de pediatrische omgeving te verlaten, langer naar deze consultaties blijven komen”, preciseert dr. Morissens. “Deze consultaties zijn voor de patiënten een gelegenheid voor een eerste contact met een cardioloog voor volwassenen in een vertrouwde omgeving, soms in aanwezigheid van een pediater die hen tijdens hun kindertijd heeft opgevolgd. Tijdens deze afspraken stel ik mij voor en leg ik de patiënt uit waarom hij voortaan als ‘volwassen’ patiënt zal worden behandeld. Ik kom ook terug op de hartaandoening waaraan hij lijdt en leg hem de redenen uit waarom hij levenslang moeten blijven worden opgevolgd. Dat is cruciaal om te vermijden dat de patiënt zijn behandeling gaat verwaarlozen.”

#5: de therapeutische educatie gaat door

Het voorbeeld van sikkelcelziekte
Eens volwassen hebben ook sikkelcelziektepatiënten behoefte aan een nauwgezette medische opvolging. “Naarmate de ziekte evolueert, moet de behandeling aangepast worden. Het is cruciaal dat duidelijk uit te leggen aan de patiënt om de therapietrouw te bevorderen”, legt Blanche Dohet, referentieverpleegkundige ‘sikkelcelziekte’ in het UVC Brugmann uit. “De adolescentie is een bijzondere periode voor de patiënt”, voegt ze toe. “Hij zal belangrijke keuzes moeten maken op het vlak van zijn studies, zijn beroepsleven, de plaats waar hij zal wonen … Dat betekent dat hij zal moeten omgaan met veel veranderingen, en tegelijk met de overgang naar een andere afdeling. En dan vergeten we nog dat de adolescentie soms samengaat met een rebelse houding: weigeren zich te identificeren met de ziekte, absoluut willen kunnen leven zoals iedereen … Allemaal parameters waarmee we rekening moeten houden.”


Zich aanpassen aan de patiënt

Het voorbeeld van de diabetologie

De overgang bestaat in de meeste afdelingen van de Osiris-campus al jaren, maar het traject dat wordt aangeboden aan diabetespatiënten is nog maar onlangs ingevoerd. Tot begin juli 2017 had het UKZKF namelijk een dubbele conventie voor diabetologie (voor pediatrische en volwassen patiënten). Een groot aantal volwassen diabetespatiënten werd nog opgevolgd in het kinderziekenhuis. “Het RIZIV heeft echter een einde gemaakt aan deze volwassen conventie in het UKZKF en we werden verplicht op zeer korte tijd een overgangsproces te organiseren”, legt dr. Hakan Bodur, adjunct-kliniekhoofd Endocrinologie in het UVC Brugmann. “Concreet brengt de pediater het onderwerp voorzichtig aan en als de patiënt zich er klaar voor voelt, stellen we hem een eerste gemeenschappelijke consultatie voor. We willen ons echt aanpassen aan zijn ritme!

Sommige patiënten zien de overgang als iets positiefs”, stelt dr. Sylvie Tenoutasse, kliniekhoofd  diabetologie in het UKZKF, vast. “Deze overgang van de pediatrie naar een ‘volwassen’ behandeling is voor hen synoniem voor autonomie, meer vrijheid. Andere patiënten voelen zich dan weer ‘losgelaten in de natuur’. Daarom is een gepersonaliseerd, aan de patiënt aangepast proces zo belangrijk.”

 

Credits : F. Raevens

 ‘Tot ziens’

De relatie die in de loop der jaren is opgebouwd tussen de patiënten en de teams is duurzaam. We leggen hen uit dat onze deur altijd openblijft! Ze weten dat we altijd beschikbaar zijn als ze vragen of zorgen hebben, of als ze ons willen terugzien, dag willen komen zeggen en – wie weet – ons hun partner en kinderen willen voorstellen.

Malou Ngalula

 

 

 

 

 

 

 


www.huderf.be

www.uvc-brugmann.be

Aude Dion
Bron : Osiris News (n° 48, december 2017 – februari 2018)

Mucoviscidose: neonatale screening en behandeling in zicht

Neonatale screening binnenkort ook voor mucoviscidose

Screening van mucoviscidose vóór de leeftijd van twee maanden verbetert de prognose voor de patiënten: ze krijgen dan snel de juiste behandeling. Het multidisciplinair team van het UKZKF is verheugd dat deze screening binnenkort ook in België wordt geïntegreerd in de Guthrie-test. Een tijdswinst die een kostbaar voordeel is en waardoor het kind gespaard blijft van veel nutteloze onderzoeken.

Een behandeling tegen mucoviscidose: een realiteit over 10 à 15 jaar?

Over 10 à 15 jaar hopen wij een behandeling te kunnen bieden tegen mucoviscidose”, verklaart dr. Hanssens. Ze legt uit: “Op dit ogenblik wijzen we de patiënten en hun ouders erop dat ze moeten blijven vechten en hun medicatie strikt moeten innemen om de ademhalingsfunctie te vrijwaren, voor de dag waarop we iets zullen hebben om hen te genezen. En die dag komt er.” Daarom zijn alle initiatieven die worden opgezet in het Referentiecentrum van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) zo belangrijk: sport, aangepaste voeding, psychologische begeleiding, coaching rond de inname van medicatie … Vandaag helpen de behandelingen om de ziektesymptomen te verbeteren. Strikt zijn is absoluut noodzakelijk. “Behandelingen met antibiotica en pancreasenzymen hebben al veel kinderen gered “, besluit dr. Hanssens.


Steun het wetenschappelijk onderzoek voor de pediatrie : belgiankidsfund.


Lees alle blogs over mucoviscidose op www.huderf30.be.

Bezoek onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van de laatste nieuws van het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

‘Muco Diet 2.0’: aan tafel!

Dit is de codenaam voor het nieuwe project van het multidisciplinaire team voor mucoviscidose in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola! Sid Ali Namane is voedingsdeskundige aan het UKZKF. Met zijn Go Pro maakt hij filmpjes over het belang van voeding bij mucoviscidose : ‘Muco Diet 2.0’.

Deze filmpjes zijn bestemd voor de patiënten en zullen tijdens de raadplegingen op tablets getoond worden. Jean-Philippe Watteyne, finalist van het programma Top Chef, zal ook filmen hoe een volledig aangepast menu (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) tot stand komt. Dit project werd opgestart in 2017 voor een periode van twee jaar, met de steun van de Mucovereniging. “Met behulp van de nieuwe technologieën en de communicatiestijl van de bloggers op YouTube hopen wij een educatie rond voeding te kunnen aanbieden, die blijft hangen”, legt Sid Ali Namane uit.

Bij mucoviscidose is voeding van cruciaal belang: de kinderen vallen ten prooi aan infecties en moeten dus een calorierijke voeding krijgen, met veel vetten. We raden hen aan om tot de helft meer te eten dan hun leeftijdsgenoten. Maar 80 % van de patiënten kampt met pancreasinsufficiëntie: de mucus verhindert een goede werking van de enzymen die worden aangemaakt door de pancreas. Deze insufficiëntie uit zich met name in een moeilijke vertering en absorptie, en dat leidt tot ondervoeding bij het kind. Er bestaan behandelingen om dit te verhelpen: pancreasenzymen (Creon) zijn absoluut noodzakelijk voor een doeltreffend calorierijk dieet en een goede absorptie van de vitamines A, D, E en K.

Het lichaam heeft nood aan vetten om de in vet oplosbare vitamines te absorberen, die Creon nodig hebben om goed te worden opgenomen. We weten ook dat de ademhalingsfunctie rechtstreeks samenhangt met de voedingsstatus van het kind. Er is dus een echte onderlinge afhankelijkheid tussen behandeling, voedingsstatus en voeding. Wij geven veel informatie tijdens de consultaties, maar ouders en jongeren hebben bijkomende ondersteuning nodig. Wij hopen dat er een echte bewustwording komt dankzij deze nieuwe therapeutische educatiemethode.”


Mucoviscidose, de meest voorkomende ernstige genetische aandoening in België

Mucoviscidose is een erfelijke ziekte die de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel aantast. Elk lichaam maakt slijm of mucus aan, een substantie die gewoonlijk vloeibaar is, en die de binnenwand van bepaalde organen bekleedt en vochtig maakt. Bij mensen met mucoviscidose is dat slijm dik en kleverig en dat zorgt voor ademhalings- en spijsverteringsproblemen.

In België tellen we 1.200 patiënten. Elk jaar komen er 30 à 50 nieuwe gevallen bij. Vaak pasgeborenen, maar ook volwassenen die heel hun leven een atypische vorm van mucoviscidose hebben gehad. Vandaag bedraagt de levensverwachting bijna 50 jaar, als de behandelingen goed worden gevolgd. De mutatie wordt vaak overgedragen, want een Belg op 20 is drager van de mutatie die verantwoordelijk is voor de ziekte, en kan de ziekte dus overdragen op zijn kinderen. In de toekomst zullen genetische testen democratischer worden, om ook de ouders die niet weten dat ze drager zijn, te kunnen detecteren.

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola – referentiecentrum

Mensen met mucoviscidose besteden gemiddeld 4 uur per dag aan hun behandeling om de symptomen te verlichten en te voorkomen. Het is een zware behandeling die de tussenkomst vereist van een multidisciplinair team van verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, maatschappelijke assistenten, psychologen, apothekers, naast de pediaters die gespecialiseerd zijn in pneumologie. De patiënten worden door het team behandeld tijdens consultaties waarop de professionals elkaar aflossen. De kinderen vormen dan letterlijk het middelpunt van de zorgverlening. Het is een manier om de broze gezondheid van die patiënten nog meer te beschermen in de ziekenhuisomgeving en om hen meer comfort te bieden. Tijdens die consultaties van anderhalf uur voeren de teams motivatiegesprekken om een gedragsverandering teweeg te brengen bij de patiënt, vertrekkend van zijn eigen motivatie en geremdheid. De kinderen worden zo vroeg mogelijk behandeld, en tot de leeftijd van 16 jaar. Dankzij het screeninglaboratorium van de ULB werden de meeste kinderen die in het UKZKF worden behandeld, vóór de leeftijd van 2 maanden gedetecteerd.

Het multidisciplinair team van het referentiecentrum heeft ook begeleidingstrajecten opgezet voor de patiënten en hun familie om hen meer autonomie te geven. Lees meer op dit blog tijdens de Europese Mucoweek 2017 (week van 20 november).

#Mucoviscidose – “Move Up!”: van het kinderziekenhuis naar het ziekenhuis voor volwassenen

Met de Europese Mucoweek in aantocht (week van 20 november) maakt het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) de balans op van de initiatieven die in het ziekenhuis werden opgezet. Mucoviscidose is de meest voorkomende ernstige genetische aandoening van ons land. In België tellen we meer dan 1.200 patiënten met deze aandoening en elk jaar komen er 30 à 50 nieuwe gevallen bij. Een Belg op 20 is drager van de mutatie die verantwoordelijk is voor de aandoening. Het multidisciplinair team van het referentiecentrum heeft ook begeleidingstrajecten opgezet voor de patiënten en hun familie om hen meer autonomie te geven. In deze serie van blogposts gaan we dieper in op deze trajecten.


“Move Up!”: van het kinderziekenhuis naar het ziekenhuis voor volwassenen

Rond de leeftijd van 15-16 jaar volgt dan de overstap naar het Erasmus Ziekenhuis. Al meer dan tien jaar nu gaan de pediaters van het UKZKF naar Erasmus, en komen de pneumologen van Erasmus naar het UKZKF. De bedoeling hiervan? De overstap naar de volgende fase in de best mogelijke omstandigheden en in volle vertrouwen laten verlopen, voor iedereen.

Tijdens de overgangsperiode worden de kennis en de competenties van de patiënten en hun ouders over de ziekte geëvalueerd: “Wij willen dat onze patiënten met zoveel mogelijk bagage vertrekken voor achteraf, dat ze goed geïnformeerd zijn, dat ze begrijpen hoe belangrijk het is dat ze hun behandeling blijven volgen”, legt dokter Laurence Hanssens, Kliniekhoofd Pediatrische Pneumologie, uit.  En die ‘controle’ gebeurt aan de hand van vragenlijsten met enkele strikvragen en een identificatie van de domeinen die moeten worden uitgediept: wat met seksualiteit? En sport? Wat zijn de effecten van de behandeling? Tussen twee evaluaties is er een interval van een jaar, maar de kennis en de competenties van de patiënten en hun ouders worden permanent verbeterd tijdens routinebezoeken. Deze gegevens maken ook deel uit van de uitwisselingen met het ziekenhuis voor volwassenen, zodat de educatie daar kan worden voortgezet.

Door terug te grijpen naar de eerste tien jaar kon het materiaal worden geperfectioneerd en dat maakt het nu mogelijk om al op vroegere leeftijd te beginnen met de overgang, om die nog meer geleidelijk te laten verlopen. “Dankzij die tien jaar konden we vaststellen dat er meer tijd moet worden gegeven aan patiënten die niet “klaar” zijn. Een patiënt die naar de universiteit gaat of van werk verandert, zal zijn ‘overgang’ bijvoorbeeld een jaar vroeger of later kunnen maken, om die wijzigingen zo goed mogelijk te combineren”.

Een eindwerk van een vierdejaarsstudent Geneeskunde, onder de supervisie van dr. Hanssens, over die overgang wijst uit dat de patiënten het beter stellen als ze de overstap kunnen maken in het kader van een geleidelijk overgangsprogramma. De meest plausibele uitleg zou zijn dat hun betere medische en klinische bagage ervoor zorgt dat ze autonomer zijn en het belang van de behandeling beter begrijpen.


Mucoviscidose, de meest voorkomende ernstige genetische aandoening in België

Mucoviscidose is een erfelijke ziekte die de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel aantast. Elk lichaam maakt slijm of mucus aan, een substantie die gewoonlijk vloeibaar is, en die de binnenwand van bepaalde organen bekleedt en vochtig maakt. Bij mensen met mucoviscidose is dat slijm dik en kleverig en dat zorgt voor ademhalings- en spijsverteringsproblemen.

In België tellen we 1.200 patiënten. Elk jaar komen er 30 à 50 nieuwe gevallen bij. Vaak pasgeborenen, maar ook volwassenen die heel hun leven een atypische vorm van mucoviscidose hebben gehad. Vandaag bedraagt de levensverwachting bijna 50 jaar, als de behandelingen goed worden gevolgd. De mutatie wordt vaak overgedragen, want een Belg op 20 is drager van de mutatie die verantwoordelijk is voor de ziekte, en kan de ziekte dus overdragen op zijn kinderen. In de toekomst zullen genetische testen democratischer worden, om ook de ouders die niet weten dat ze drager zijn, te kunnen detecteren.

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola – referentiecentrum

Mensen met mucoviscidose besteden gemiddeld 4 uur per dag aan hun behandeling om de symptomen te verlichten en te voorkomen. Het is een zware behandeling die de tussenkomst vereist van een multidisciplinair team van verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, maatschappelijke assistenten, psychologen, apothekers, naast de pediaters die gespecialiseerd zijn in pneumologie. De patiënten worden door het team behandeld tijdens consultaties waarop de professionals elkaar aflossen. De kinderen vormen dan letterlijk het middelpunt van de zorgverlening. Het is een manier om de broze gezondheid van die patiënten nog meer te beschermen in de ziekenhuisomgeving en om hen meer comfort te bieden. Tijdens die consultaties van anderhalf uur voeren de teams motivatiegesprekken om een gedragsverandering teweeg te brengen bij de patiënt, vertrekkend van zijn eigen motivatie en geremdheid. De kinderen worden zo vroeg mogelijk behandeld, en tot de leeftijd van 16 jaar. Dankzij het screeninglaboratorium van de ULB werden de meeste kinderen die in het UKZKF worden behandeld, vóór de leeftijd van 2 maanden gedetecteerd.

Hoe kunnen wij onze kinderen beschermen tegen hormoonverstoorders?

D’r is heel wat om ze te doen en terecht, want hormoonverstoorders zijn wel erg present in ons dagdagelijkse leven. Je komt ze namelijk zowat overal tegen, al dan niet in groten getale: in je kleren, je eten, in bouwmaterialen… Er is nog niet echt veel geweten over hun impact op onze gezondheid en, meer in het bijzonder, op die van onze kinderen en, dus, wordt er volop onderzoek naar verricht. Vandaar de vraag: hoe kun je het risico verkleinen? Prof. Claudine Heinrichs, pediatrisch endocrinoloog in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, geeft ons graag tekst en uitleg in dit verband. 

Wat is dat precies, een hormoonverstoorder? 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is een potentiële hormoonverstoorder een lichaamsvreemde stof die eigenschappen bezit die het hormonenhuishouden kunnen verstoren in een intact organisme, diens nageslacht of in (sub)-populaties.

Om te begrijpen hoe deze hormoonverstoorders inwerken op het organisme, moet je het hormoonsysteem even onder de loep nemen. Het is, enerzijds, samengesteld uit endocriene klieren, met als meest bekende: de testikels, de eierstokken of nog, de schildklier, de pancreas, de hypofyse, de hypothalamus en de bijnier en, anderzijds, uit hormonen,” aldus Professor Heinrichs. Wanneer deze hormonen door de verschillende klieren worden uitgescheiden, komen ze in de bloedbaan terecht en gaan ze zich uiteindelijk hechten aan een receptor, ‘t is te zeggen aan eiwitten op het lichaamsoppervlak en in de cellen.

Deze hormonen spelen een cruciale rol in de voortplanting, het groeiproces, het zenuwstelsel, enz. Indien deze hormonen zich – precies door de aanwezigheid van de hormoonverstoorders – niet kunnen hechten aan hun receptoren, dan wordt het hormonale signaal verstoord of is het zelfs onbestaande. “Dit ontlokt dan weer een ‘valse’ reactie op het systeem in kwestie. Ik denk daarbij aan het fenomeen van de vroegrijpe puberteit of de dysfunctie van de schildklier. 

Waar kom je ze zoal tegen, die hormoonverstoorders?

Sommige hormoonverstoorders worden met een welbewust doel aangemaakt, zoals orale anticonceptiva en hormonale behandelingen. Je hebt ook natuurlijke hormoonverstoorders en die vind je in soja en in ontbijtgranen. “Maar de meeste van deze ‘ontregelaars’ werden door de mens vervaardigd en ze worden dan ook in groten getale gebruikt in tal van industriële processen: bijvoorbeeld om stijve, harde kunststoffen (plastic en zo) te kunnen maken, om cosmetica te kunnen bewaren, in wasverzachters, om dingen waterdicht te maken, om sommige weefsels brandwerend of hittebestendig te maken, in pesticiden, de onvolledige verbranding van brandstoffen… Kortom, ze zijn zowat alomtegenwoordig.

Voor Professor Claudine Heinrichs is het duidelijk: er is geen 100% ontkomen aan, maar je kunt de blootstelling aan die stoffen door jezelf en door je kinderen wél beperken. “Zo is het belangrijk om je interieur goed te verluchten, om liever met glazen potten en bekers te werken in de keuken, om binnen geen luchtverfrissers te gebruiken, om minder cosmetica te gebruiken en om (terug) te kiezen voor meer ‘basale’ producten.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen bij mensen? 

In heel wat studies die tot dusver zijn verricht, kon het negatieve karakter van sommige substanties aan het licht worden gebracht. Zo is er vandaag de dag heel wat te doen om Bisfenol A of Glyfosaat. ”Met de huidige kennis van zaken op dit domein is er geen bewijs voor een oorzakelijk verband. Is het de combinatie van twee substanties die schadelijk is? Ga je op termijn ook niet slechte gevolgen krijgen als je de ene stof door een andere vervangt? ” De endocrinologen zijn het er over eens dat je hier moeilijk een volledig beeld van kunt schetsen, maar wél dat er dringend een grote bezorgdheid moet worden uitgesproken over de aanwezigheid van bepaalde substanties die nu op de markt verkrijgbaar zijn.

Hormoonverstoorders brengen een verstoring van de hormonenmechanismen teweeg en dit in eender welk stadium van ons leven. Ook al kun je moeilijk een échte lijst met alle mogelijke gevolgen opmaken, toch zijn wij erin geslaagd om wetenschappelijk aan te tonen dat een foetus en kinderen met een groeischeut kwetsbaarder zijn. Deze populaties dienen dan ook extra te worden beschermd!

Gouden raad voor toekomstige mama’s en ongeruste ouders…

Met de ‘advies’ lijst zou ik me dan ook tot de zwangere mama’s in spe willen richten. Ze kunnen hun toekomstige kind immers beter beschermen door zelf geen schilderwerken uit te voeren, door plaatsen te vermijden waar (veel) gerookt wordt, door op hun voeding te letten, door te proberen om bepaalde producten zoals nagellak, cosmetica, haarverf… niet langer – of toch minder – te gebruiken. En de ouders zou ik dan weer willen adviseren om het lunchpakket van hun kind niet in alufolie in te pakken, maar eerder voor papier te kiezen. Ik raad ze ook aan om glazen potten en bekers te gebruiken in plaats van plastieken en om hun kinderen zo weinig mogelijk verwerkte of behandelde producten te geven.

Hoe ga je te werk als je endocrinoloog bent (en je dus perfect weet hoe de hormoonverstoorders inwerken op ons organisme) en moeder van drie?

Je kunt je kinderen onmogelijk tegen álles beschermen en je kunt ze evenmin álles ontzeggen. Maar ik moet toegeven dat, wanneer ik mijn dochters met hun nagellak bezig zie, ik me moeilijk kan inhouden om tegen ze te roepen dat ze daar moeten mee stoppen,“ geeft Claudine Heinrichs met een lachje toe.

Professor Heinrichs is pediater/endocrinoloog en moeder van drie.


Kennismaking met Professor Claudine Heinrichs – Hoofd Kliniek

Na haar studies geneeskunde in Luik is het Professor Jean-Pierre Bourguignon die Professor Heinrichs opleidt en ‘vormt’ tot pediatrisch endocrinoloog.

In 1989 gaat zij aan de slag in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en leidt er de eenheid endocrinologie, die een tijdje eerder was opgericht door de heren professoren Renée Wolter en, daarna, Guy Van Vliet. Vandaag de dag zijn het de artsen Cécile Brachet, Sylvie Tenoutasse, Erika Boros, Julie Harvengt en Sophie Lambert die zich op deze eenheid over de patiënten ontfermen. Ze kunnen daarbij rekenen op de waardevolle steun van Frédérique Schwilden en Bert Leenders, de verpleegkundigen binnen het team. Bedoeling is wél altijd dat het patiëntje – samen met zijn ouders – geleidelijk aan én actief betrokken wordt bij zijn eigen zorgtraject!